Публічний договір (оферта) на надання інформаційних послуг

Дата набуття чинності: c 1 січня 2022 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.2 Справжній Публічний договір (далі – Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію “Виконавця” на сайті https://marrbery.com.ua, з надання Інформаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на перерахованих нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн вебінар – спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на набуття Замовником додаткових знань, вмінь і навичок в певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, що визначаються
1.2 Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладено нижче в цій Оферті.
1.3 Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.
1.4 Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- і дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг. 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в такому значенні:
 
Оферта — цей публічний договір на надання інформаційних послуг.
 
Сайт — інтернет-сайт https://marrbery.com.ua, що використовується Виконавцем на правах власності, або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно з відповідним Договору.
 
Інформаційні послуги — будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов Оферти для надання супутніх інформаційних послуг Виконавця у формі консультацій, а також широкий спектр можливостей, що надаються ШІ-асистентом за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом для оптимізації та полегшення робочих процесів Замовника. Ці послуги мати (в собі):
 
Текстові повідомлення: Взаємодія з ШІ-асистентом через текстові повідомлення для отримання інформації та виконання завдань.
Обробка фотографій: ШІ-асистент може витягувати текст з фотографій, що допомагає швидше і зручніше обробляти інформацію.
Аудіозаписи та документи: Можливість передавати аудіозаписи та документи для аналізу та обробки.
Ці послуги створені для підвищення продуктивності та забезпечення ефективної взаємодії з інтелектуальним асистентом. Вартість послуг визначена умовами Оферти, яку можна переглянути тут.”
 
Акцепт Оферти — повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо 100% попередньої оплати Інформаційної послуги.
 
Виконавець — СПД Терешин В.В. або інша фізична та/або юридична особа, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
 
Замовник — особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.
 
Договір на надання інформаційних послуг (далі — Договір) – договір між Замовником і Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти. 

ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1 Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, яка виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару за плату.
 
3.2 Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір на надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 
3.3 Платежі за цим договором здійснюються одним зі способів пропонованих Замовнику, зокрема під час натискання кнопки “Оплатити”, що мати (в собі):
 
– оплата електронними грошовими коштами;
 
– оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
 
– оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;
 
– іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1 Інформаційно-консультаційні послуги надаються в повному обсязі за умови їх 100% (сто відсотків) оплати Замовником.
 
4.2 Факт придбання Інформаційно-консультативних послуг є беззастережним прийняттям Замовником цього Договору-оферти. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, що вступила з Виконавцем у договірні відносини.
 
4.3 Після тестування програмним продуктом протягом тижня Замовник оплачує участь у користування далі продуктом програмного ШІ-асистента Ноа, без виставлення рахунку для учасника.
 
4.4 Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги у формі проведення оплаченої Замовником інформаційної програми відразу після оплати.
 
4.5. Цей договір має силу Акта про надання послуг. Відсутність вимоги про повернення грошових коштів відповідно до пункту 4 цього договору, означає, що послуги надані в строк і належної якості. Приймання проводиться без підписання актів.
 
4.6. “Виконавець залишає за собою право відключити Замовника від інформаційно-освітньої програми без права на повернення коштів у разі порушення правил користування програмним продуктом. Порушення правил включає, але не обмежується, такими діями, як розпалювання міжнаціональних конфліктів, введення заборонених висловлювань або дій, які можуть завдати шкоди функціонуванню програми або іншим користувачам.
Заборонено звертатися до ШІ-асистента Ноа з метою провокації, розголошення конфіденційної інформації, а також вчиняти дії, які можуть спричинити нестабільність або неправильне функціонування програми. Виконавець залишає за собою право вжити відповідних заходів у разі виявлення порушень, включаючи, але не обмежуючись, вимкнення доступу Замовника до програми.”
 
4.7 Виконавець залишає за собою право відключити Замовника від інформаційно-освітньої програми без зазначення причин, повернувши грошові кошти за вказаними Замовником реквізитами.
 
4.8 Виконавець залишає за собою право здійснювати запис проведених інформаційно-освітніх програм.
 
4.9. Учаснику інформаційно-освітніх програм забороняється здійснювати запис інформаційно-освітніх програм без спеціального на те дозволу Виконавця.

Умови та порядок повернення грошових коштів за інформаційно-консультативні послуги

5.1 Повернення грошових коштів можливе до початку надання послуг (першого дня тренінгу) або до першої консультації. Також, повернення грошей за послуги можливе і в інших випадках, якщо про них зазначено на сторінці опису послуги.

Повернення коштів за інформаційно-консультативні послуги здійснюється протягом 7 робочих днів.

5.2 Безкоштовне надання інформаційно-консультативних послуг, бонуси, безкоштовні електронні товари та продукти поверненню не підлягають. Окремі товари з пакета, що складається з двох і більше товарів, не повертаються. Повернути можна тільки пакет цілком.

5.3 Для отримання повернення Замовник повинен надіслати у встановлений термін заявку на повернення і посилання на відскановані копії паспорта в службу підтримки info@marrbery.com 

Відповідальність сторін

6.1 Замовник зобов’язаний забезпечити безперебійну роботу Інтернет-каналу, обладнання та програмного забезпечення зі свого боку протягом проведення користування прогнаним продуктом ШІ-асистента, тренінгу та вебінару.
 
6.2 Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов’язаних із порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.
 
6.3 У разі, коли заявка містить недостовірні або неповні дані, Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за надання інформаційних матеріалів за помилково зазначеними даними не Замовнику, а третім особам.
 
6.5 Виконавець не несе відповідальності за те, яким чином Замовник використав отриману під час інформаційно-консультаційного обслуговування інформацію, і за результати її використання Замовником.
 
5.6 Виконавець не несе відповідальності в разі неналежного надання послуги, якщо неналежне виконання стало наслідком недостовірності, недостатності або несвоєчасності наданих Замовником відомостей, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору з боку Замовника.
 
5.7 Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника та/або за його суб’єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставами для повернення сплачених грошових коштів.
 
5.8 Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор).
 
5.9 Сукупна відповідальність Виконавця за договором Оферти, за будь-яким позовом або претензією щодо договору Оферти або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за договором Оферти.
 
5.10. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією публічною Офертою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Інтелектуальна власність

7.1 Всі інформаційні матеріали, що надаються Виконавцем Замовнику в процесі проведення Заходу, а також текст, фото та відео, що проводиться під час користуванням продуктом інформаційним, є інтелектуальною власністю Виконавця, всі права на яку захищені Законодавством.
 
7.2 Незаконне використання (відтворення, розповсюдження, імпортування, публічний показ тощо) зазначених матеріалів, інформації, творів та інших даних Виконавця без письмової згоди останнього тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним Законодавством.

Термін дії та зміна договору Оферти

8.1 Договір набуває чинності з моменту його укладення (Акцепту Оферти) і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань.
 
8.2 Всі суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.
 
8.3 Всі питання, не врегульовані цим договором Оферти, вирішуються відповідно до чинного Законодавства.

Ваші права

У випадках, передбачених застосовним законодавством, ви можете мати право запросити доступ до персональних даних, які ми зібрали про вас, в цілях перегляду, зміни або запиту на видалення даних. Ви також можете мати право запросити копію особистих даних, які ми зібрали про вас, і виправити будь-які неточності в цих даних. У певних обставинах ви також можете зажадати, щоб ми припинили обробку ваших персональних даних. Якщо ви хочете зробити запит на доступ, перегляд або виправлення особистих даних, які ми зібрали про вас, або обговорити, як ми обробляємо ваші особисті дані, зв’яжіться з нами за адресою subjectrights@marrbery.com. Щоб допомогти захистити вашу конфіденційність і безпеку, ми зробимо розумні заходи для перевірки вашої особи, наприклад, запросимо пароль і ідентифікатор користувача, перш ніж надати доступ до ваших особистих даних. Ми докладемо розумні зусилля для оперативного розслідування, виконання або іншої відповіді на ваші

Ваші права на конфіденційність

Ваші персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання Інтернет сервісів Сайту, обміну інформацією / новинами, стосунків у сфері реклами і комунікації у відповідності і у виконання законів України, у тому числі, але не виключно: “Про захист персональних даних”, “Об ратифікації Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних і Додаткового протоколу до Конвенції про захист особа у зв’язку з автоматизований обробка персональний дані відносно орган нагляд і трансграничний потік дані”, “про інформація”, “про реклама”, “про телекомунікація”, “про захист інформація в інформаційно-телекомунікаційний система”, “про державний підтримка засоби масової інформації і соціальний захист журналіст”, а також відповідно до правило використання сайт і інший акт, регулює діяльність

Зв'язатися з нами

Якщо у вас є які-небудь питання про нашу Політику конфіденційності або ви хочете зв’язатися з нашим уповноваженим по захисту даних в ЄС або командою по захисту даних, зв’яжіться з нами за адресою:

Юридичний відділ Marrbery
Ukraine
Dnipro, 49008
380 66 962 8450

privacy@marrbery.com